Bytový a ubytovací komplex Krejcárek


Soubor pěti polyfunkčních objektů bytového a ubytovacího komplexu Krejcárek.

Realizace: 2017/2019

Na základě konverzní studie od m4 architekti, spol. s r.o. zpracovala naše kancelář dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a řešila koladuaci celého záměru.

Předmětem dokumentace je výstavba pěti polyfunkčních objektů bytového a ubytovacího komplexu na společné podnoži podzemních garážích v 1.PP, veřejný prostor komplexu obsahující areálové komunikace pro pěší,  v požadovaných plochách s únosností pro pojezd IZS, veřejnou zelení, soukromou zelení v oplocených zahrádkách bytových jednotek na úrovni 1.NP a přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, přípojky elektro NN, slaboproudé přípojky na sítě CETIN, STL plynovodní přípojka.

Polyfunkční domy jsou rozčleněny na objekty A, B, C, D, E. 

Polyfunkční domy mají suterén a pět plnohodnotných nadzemních podlaží a 5+NP , které je ustupující . Domy jsou zastřešeny plochou střechou, na západní fasádě jsou situovány balkony. Garáže mají jedno podzemní podlaží a jsou zastřešeny plochou střechou, na které jsou soukromé zahrádky a veřejný pobytový prostor.

Konstrukční systém domů je stěnový u nadzemních podlaží a v podzemních podlažích je vnitřní nosný systém ze sloupů a obvodové konstrukce na styku se zeminou jsou stěnovým systémem. Nosné obvodové a vnitřní stěny jsou na úrovni 1NP a 2NP železobetonové a od úrovně 3NP a výše jsou zděné, pouze stěny kolem schodiště a výtahová šachta jsou monolitické po celé výšce objektu. Suterénní podlaží jsou monolitická železobetonová, na úrovni 1.PP je přechod sloupového systému garáží na stěnový systém nadzemních podlaží podpírán podélným průvlakem běžícím souběžně s uskakovanou západní fasádou a lokálními hlavicemi nad sloupy. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami. Stropní konstrukce podzemních garáží mimo polyfunkční objekty je navržena s rovným spodním okrajem, pouze v místě dilatací je horní okraj desky ztužen vystupujícím žebrem.

Vstup do polyfunkčního domu je z východní strany z chodníku přes vyrovnávací rampu, aby byl vstup bezbariérový. U vstupu jsou umístěny dopisní schránky v samostatně stojícím pilířku, který tvoří i oplocení soukromé zahrádky. Do polyfunkčních domů se vstupuje bez závětří, vstup je krytý markýzou a vytváří tak závětří. Ze vstupu se vchází do prostoru schodiště, prostor s tříramenným schodištěm.  Součástí schodišťového prostoru je výtah propojující podzemní podlaží až 5+.NP. Ze schodišťového prostoru je v podzemním podlaží vstup do společného prostoru garáží a do chodby vedoucí k jednotlivými sklepním kojím a úklidové místnosti. V nadzemních podlažích se ze schodiště vstupuje do společné chodby, ze které jsou přístupné jednotlivé jednotky – bytové a ubytovací. Ve 2NP jsou 4 bytové jednotky a 5 ubytovacích jednotek. V 3NP a 4NP v každém podlaží shodně je 5 bytových jednotek a 5 ubytovacích jednotek. Ve 5NP jsou 4 bytové jednotky a 5 ubytovacích jednotek. V 5+NP je 6 bytových jednotek a 4 ubytovací jednotky.

 

Foto: Filip Šlapal

Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek
Bytový a ubytovací komplex Krejcárek

Autorská práva: Ing. arch. Milan Jirovec, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Klára Sedláková / m4 architekti, spol. s r.o. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.