Lesní informační středisko Liberec


Návrh objektu lesního informačního střediska Liberec.

Realizace: 2013

Stávající lesní koupaliště se nachází na severovýchodním okraji města Liberec na průsečíku ulic U koupaliště a Tichá, cca. 700mm nad Zoologickou zahradou. Nově navržené „Lesní informační středisko“ se nachází v areálu bývalého Lesního koupaliště v katastrálním území Ruprechtice – Liberec. Areál je napojen na místní účelové nezpevněné komunikace U koupaliště a Tichá. Předmětný areál je napojen pouze na zdroj elektrické energie podzemním vedením ČEZ distribuce. Kanalizace ( splašková, dešťová ) není zavedena , zdrojem pitné vody je stávající studna s nefunkčním vzpříčeným čerpadlem. Stávající toalety u nefunkčního koupaliště jsou napojeny na septik. V blízké lokalitě se nenachází žádné inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn).

Z geologického hlediska je areál v území , které je součástí nejjižnější části Krkonošsko-jizerského plutonu, na hranici s ještědským krystalinikem. Základové podmínky tvoří písčitý pokryv a vrstvy navětralé hrubozrnné žuly na skalním podloží. Hydrologie území dána povrchovým tokem Jizerského potoka, který protéká předmětnou lokalitou. V puklinovém skalním podloží je dále zaklesnuta hladina spodní vody ,která byla v minulosti využita přičerpání vody stávajícím vrtem .

Lesní informační středisko Liberec

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.