Územní plán ŽUPANOVICE


Zpracování návrhu územního plánu obce Županovice.

Realizace: 2014

Obec Županovice se nachází cca 13 km jihovýchodně od nejbližšího města Dobříš a cca 26 km jižně od okresního města Příbram. Obec leží na břehu Slapské přehrady na řece Vltavě obklopena strmými svahy okolních vrchů. Obytná zástavba v obci je soustředěna většinou podél břehu Vltavy a příjezdové komunikace od obce Drevníky. Jedná se převážně o obytnou zástavbu drobného měřítka, novější rodinné domy, původní historická část obce byla většinou zbourána při napouštění Slapské přehrady v roce 1954, kdy byl zrušen přívoz s protilehlou stranou řeky.

Součástí obce Županovice je i velké množství chatových osad, rekreačních zařízení a kempů. Rekreační zařízení a kempy navazují na obytné území obce, která je středem této rekreační lokality. Chatové osady jsou různě rozmístěny na mnoha místech území obce. Celkové množství rekreačních objektů je cca 200.

Řešené území o rozloze 487 ha je charakteristické velkým podílem zalesněných ploch, které jsou součástí komplexu lesů údolí Slapské nádrže. Krajinné prostředí je pahorkatinného rázu v rozmezí 280 m n. m. (hladina vodní nádrže Slapy) až 404 m n. m. – Dějkov.

Část řešeného území zasahuje do výše zmíněné vodní nádrže Slapy. Všechny vodoteče protékající územím – hraniční Hubenovský potok a další bezejmenné vodoteče, ústí do Slapské přehradní nádrže.

 Řešené území má velký podíl ploch jehličnatých a smíšených lesů – cca 50%. Plochy určené pro zemědělskou výrobu zaujímá cca 12% katastrálního území. Další část území tvoří louky a neobdělávatelná půda – cca 18%. Minimální část území je tvořena urbanizovanými plochami.

Územní plán navrhuje rozvojové plochy pro bydlení v rozsahu odpovídajícímu potřebám obce (včetně přiměřené územní rezervy). Nové funkční plochy bezprostředně navazující na zastavěné území.    

Podmínkou rozvoje bytové zástavby je odpovídající technická infrastruktura - především napojení na zdroj pitné vody a odkanalizování.

V rozvoji ekonomické sféry (zajištění zaměstnanosti) územní plán vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost, drobné služby a výrobu nerušícího charakteru. Výroba a další ekonomické aktivity bez negativních vlivů na okolí jsou uvažovány ve výhledu a to na ploše k tomu určené.

Pro rozvoj cestovního ruchu a posílení rekreačního významu obce se vyčleňují odpovídající plochy, a to na nových plochách. Územní plán vytváří předpoklady pro různé formy rekreačního využití (hotelové zařízení s možností celoročního provozu, půjčovny lodí a dalších sportovních potřeb), pro vznik odpovídající veřejné infrastruktury (rozšiřování a rozvoj služeb ve vazbě na potenciál rekreace a cestovního ruchu, jako jsou vodní sporty, turistika, sportovní zařízení v obci, plochy zeleně atd.). Tím se zároveň vytváří podmínky pro nové pracovní příležitosti v místě.

Ke zkvalitnění rekreace by přispělo významnou měrou i možnost jiné rekreace než zaměřené na koupání ve Slapské přehradě. Například cykloturistika, což je podmíněno vytvořením kvalitních regionálních cykloturistických tras.

Územní plán ŽUPANOVICE

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.