Urbanistické studie

Urbanistická studie je územně plánovací podklad, který řeší využití území obce nebo její části. V rámci řešení specifikuje urbanistická studie požadavky územního plánu, řeší urbanistický návrh, architektonické řešení, dopravní a technické řešení inženýrských sítí a veřejně prospěšné stavby.

Navigace: